POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 
W SERWISIE INTERNETOWYM http://cenytniemy.pl/

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://cenytniemy.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Jarosława Wójcika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JK GROUP JAROSŁAW WÓJCIK.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1. Serwis: serwis internetowy http://cenytniemy.pl;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: JAROSŁAW WÓJCIK, ul. Czarny Dwór, nr 12, lok. 3, 80-365 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JK GROUP JAROSŁAW WÓJCIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5842276969, Regon: 192100818;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).

3. Celem Polityki jest w szczególności:

1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed: udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

1. Cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez
rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia
końcowego Użytkownika;
3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 15/12/2017. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Informacja o RODO

Jk group Jarosław Wójcik z siedzibą w Gdańsku ul.Czarny Dwór 12/3 kod 80-365 nip: 584-227-69-69 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanego "RODO".
1) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków rachunkowo podatkowych (wystawienia faktury) oraz realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - cel zwany dalej "wykonanie umowy",
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów obowiązujących przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
- podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień
- administracyjnej, podmiotom współpracującym z nami przy realizacji zamówień: poczta polska, firmy kurierskie, banki , instytucjom zajmującym się weryfikacja wiarygodności płatniczej oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych - w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych. 

Podstawa i cele przetwarzania danych: Zawarcie i wykonanie umowy; wykonanie ciążących obowiązków prawnych, przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; kontaktu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych marketing bezpośredni, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja.

Zakupy w naszej firmie są dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.),ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),ustawą telekomunikacyjną z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Ponadto pragnę poinformować, ze: zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o - sprostowanie , usunięcie, ograniczenie przetwarzania , umożliwienie dostępu, przeniesienie Państwa danych osobowych , w zakresie określonym w art. 20 RODO do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych można tego dokonać wysyłając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na maila zamowienia@cenytniemy.pl lub jwnet@op.pl